پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
Subscriber Count: 1

پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.