I Get English
Subscriber Count: 0

I Get English

English Booster จะช่วยให้คุณได้อ่านภาษาอังกฤษอย่างจุใจ และพิเศษกว่าใครด้วยเสียงเจ้าของภาษา สำหรับฟังประกอบคอลัมน์ในหมวด English Booster จากนิตยสาร I Get English เพื่อการพัฒนาทักษณะภาษาอังกฤษที่ครบครันทั้ง ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน