កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ ៦០នាទី
Subscriber Count: 0

កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ ៦០នាទី

វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃ លើកទី១ ចាប់ពីម៉ោង 5:30 ដល់ 6:30 ព្រឹក និងលើកទី២ ចាប់ពីម៉ោង 7:30 ដល់ 8:30 យប់ ម៉ោងនៅកម្ពុជា។

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.