Chinese Learn Online

CLO_017: Are you married?

July 22, 2014

Listen to this lesson, to learn what the following means: Numbers Ni3men hao3 Wo3men Ta1men Dialogue: A: Qing3 ni3 zi4wo3 jie4shao4 yi1xia4. Ni3 jie2hun1 le ma? B: Dui4buqi3. Wo3 ting1 bu4 dong3. Jie2hun1 shi4 shen2me yi4si1? Tones Nǐmen hǎo Wǒmen Tāmen Dialogue: A: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià. Nǐ jiéhūn le ma? B: Duìbuqǐ. Wǒ […]

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.