ജീവ സന്ദേശം @ ttb.twr.org/malayalam
Subscriber Count: 0

ജീവ സന്ദേശം @ ttb.twr.org/malayalam

ദി ജീവ സന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ഈസ്‌ പര്ര്റ്റ് ഓഫ് ദി വോര്ല്ദ്വിടെ ബൈബിൾ-ടീച്ചിംഗ് മിനിസ്ട്രി. ദി സീരീസ്‌ വാസ് ഒരിഗിനല്ലി ടെസിഗ്നെദ് ബൈ ദ്ര. ജ. വേര്നോൻ മ്മ്ച്ഗ്ഗീ ആൻഡ്‌ ഹാസ്‌ ബീൻ ട്രന്സ്ലാറെദ് ആൻഡ്‌ അടപ്റെദ് ഇന്തോ മോർ തൻ 100 ലങ്ങുഅങേസ് ആൻഡ്‌ ത്യലെക്ട്സ്. ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ ഇന്റെന്ടെദ് ടോ ബി എ ഡെയിലി 30-മിനിറ്റ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ്‌ സിസ്റെമാടികാല്ലി ടാകെസ് ദി ലിസ്റെനെർ ത്രൂ ദി എന്ടിരെ ബൈബിൾ. നോ തോസ് സെയിം പ്രോഗ്രാംസ് ആരെ അവൈലബ്ലെ ടോ യു ഓണ്‍ലൈൻ. വെ അര ഗ്രറെഫുൽ ദാറ്റ്‌ യു ഹാവ് ചോസേൻ ടോ ബെഗിണ്‍ ലീര്നിംഗ് മോർ എബൌട്ട്‌ ഗോഡ്'സ വേർഡ്‌ ബൈ ലിസ്റെനിംഗ് ടോ തെസ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഇറ്റ്‌ ഈസ്‌ രേകംമെന്ടെദ് ദാറ്റ്‌യു നോ ലിസ്റെൻ ടോ അറ്റ്‌ ലീസ്റ്റ് ഓനെ പ്രോഗ്രാം പേര് ഡേ, മോണ്ടായ്‌ ത്രൂ ഫ്രൈഡേ. ഇഫ്‌ യു വില്ൽ കന്റിണ്‌െ ടോ ദോ ദിസ്‌ എവെരി വീക്ക്‌ ഫോര് ദി നെക്സ്റ്റ് 5 യീര്സ്‌ യു വില്ൽ ഹാവ് സ്റ്റുദീദ് ത്രൂ ദി എന്ടിരെ ബൈബിൾ.

Podparadise.com neither hosts nor alters podcast files. All content © its respective owners.